Disclaimer

Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam Theaterinblik.nl berusten bij Theater in Blik, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Theaterinblik.nl.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Theater In Blik en haar toeleveranciers op de inhoud van Theaterinblik.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Theater In Blik c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van Theaterinblik.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Theaterinblik.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Theaterinblik.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Theater In Blik, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Theaterinblik.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Theater In Blik c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Theaterinblik.nl aangeboden informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifiëerd. Theater In Blik is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Theaterinblik.nl voor gebruiker.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website en ticket service te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Theaterinblik.nl © 2020 NOTV | Amsterdam | The Netherlands